Opptak fra viktige folkemøter og politiske møter i Grimstad

Bl.a. om Torskeholmen


Folkemøte om Torskeholmen i regi av Agder Fortidsminneforening - 7. desember 2023

Dette folkemøtet ble direktesendt til bl.a. Grimstadpodden på facebook og kan også sees i opptak på Grimstad Adressetidendes nettsider.Kommunestyret - Torskeholmen - 20.juni 2023

Sak 113/2023: Forslag til detaljregulering for Torskeholmen - behandling for offentlig ettersyn

Saksdokumentene kan leses her

Ble strømmet til og kan også sees på Grimstad Adressetidendes nettside.Kommunestyret - Orientering om Torskeholmen fra GEU - 28.03.2023

Opptak fra kommunens web-tv livestreamKommunestyret - møte 07.02.2023

En rekke sentrale saker på dagsorden:

  • Vindkraft - sak 13/23
  • Kjøp av boliger for utleie - sak 6/23
  • Overdragelse av Gundersholmen til Byselskapet, godkjennelse av avtale - sak 11/23
  • Bioddgaten 2-4 / "strand" - sak 12/23
  • Dagsturhytta lokalisering - sak 23/23
  • Nytt eiendomsselskap forretningsplan - sak 26/23

Se kapittelmarkører i nedre høyre hjørne i video-vinduet for å gå direkte til disse sakene i opptaket.

Sendingen fra kommunestyremøtet ble også livestreamet til gat.no, og kan også sees der i etterkant.Kommuneplanutvalget (02.02.2023) - Møte

Bl.a. spørsmålet om eventuell utbygging av vindkraft i Grimstad og hvordan kommunen vil forholde seg til det.Møte i formannskapet - 1.2.2023
Gundersholmen - foreslås overført som kapital til nytt kommunalt A/S

Se bl.a. sak 12/23 "Nytt eiendomsutviklingsselskap - Forretningsplan mv" -- opprettelse av nytt kommunalt eiendomsselskap og sammenslåing med GEU AS. Spørsmål om etablering enten som aksjeselskap (AS) eller kommunalt foretak (KF). Med ordførerens dobbeltstemme ble forslaget om opprettelse av et AS vedtatt (H 2, KrF, V) 4 mot 3 stemmer (Ap 2, Sp).

I planene foreslås det også å skyte kommunens tomt på Gundersholmen inn i dette nye eiendomsutviklings-selskapet som en eiendel/utviklingstomt eid av selskapet, som det er intensjonen skal drives kommersielt. Det betyr også at kommunedirektøren legger til rette for å selge denne tomten ut av kommunens eie. Saken om det nye selskapet kommer nå opp i kommunestyret om en uke, 7.2.23.

(Saksdokumentet ble offentlig/lagt ut og først kjent på fredag ettermiddag 27.1.23. med kortest mulig frist før den politiske behandlingen denne og neste uke.)

Dette gjelder dermed tomten på Gundersholmen som det er meningen at "Syden" skal få leie av kommunen med en avtale på 10 år fremover (muligens med 6 mndr gjensidig oppsigelsesfrist), hvilket ble vedtatt ifjor høst av kommunestyret. Eiendomsretten til denne tomten foreslår kommunedirektøren nå -- med støtte fra (foreløpig) H, V -- å overføre til dette nye eiendomsselskapet. -- Forslaget er dermed i konflikt med kommunestyrets tidligere vedtak de siste 5 årene og den medvirkningsprosessen om Gundersholmen som fortsatt pågår og ikke er fullført, men er blitt satt på vent inntil videre.


Teknisk Utvalg - 31.1.2023

Møtet fortsatte 3.2.23 med sakene som man ikke rakk 31.1. Møtet 3.2.23 ble ikke strømmet/gjort opptak av.


Teknisk Utvalg - 31.1.2023

Opptak av første del av møtet. (Ble ikke strømmet, kun opptak).Gundersholmen

Kommunestyret vedtok i oktober 2022 å overdra den uberørte delen av Gundersholmen til Selskapet for Grimstad Bys Vel (Byselskapet). Nedenfor er opptak av behandlingen av saken i henholdsvis formannskapet 29. september og kommunestyret 11. oktober. Saken vil komme tilbake til kommunestyret for godkjennelse når et utkast til avtale om overdragelse er klart for undertegning mellom kommunen og Byselskapet. Foreløpig er det ikke oppgitt noe tidspunkt for dette.


Kommunestyret i Grimstad (11.10.22): 22/129 Friområdet på Gundersholmen - overføring til Byselskapet

Fra protokollen:

"Fellesforslaget fremmet av Gjulem ble vedtatt med 22 stemmer (6 KrF, 7 AP, 2 SV, 2 MDG, 1 R, 1 UAVH v/ Morterud og 3 V) og innstillingen var dermed falt."

H, FrP, og Sp stemte mot (13 tilsammen).

"Kommunestyret 2019 -2023 vedtak

1. Kommunestyret ønsker at Grimstad kommune overdrar den uberørte delen av Gundersholmen til Byselskapet, slik at dette naturområdet kan bli tilrettelagt til beste for allmennheten.

2. Grimstad kommune inviterer Byselskapet til samtale om overtakelse av holmen, der eventuelle klausuler/betingelser og fremtidige utfordringer drøftes og avklares.

3. En eventuell avtale om overdragelse skal godkjennes av kommunestyret før signering.Formannskapet (29.9.2022) - 22/92 Friområdet på Gundersholmen - overføring til Byselskapet

Kommunedirektørens forslag/innstilling var at friområdet ikke skal overdras til Byselskapet.

Fra protokollen:

"Kjetil Glimsdal (KrF) fremmet på vegne av KrF følgende alternative forslag til vedtak:1. Kommunestyret ønsker at Grimstad kommune overdrar den uberørte delen av Gundersholmen til Byselskapet, slik at dette naturområdet kan bli tilrettelagt til beste for allmennheten. 2. Grimstad kommune inviterer Byselskapet til samtale om mulig overtakelse av holmen, der eventuelle klausuler/betingelser og fremtidige utfordringer kan drøftes og avklares. 3. En eventuell avtale om overdragelse skal godkjennes av kommunestyret før signering."

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med stemmene fra H, FrP, Sp og V.

Ap (2) og KrF (1) stemte for KrFs alternative forslag.Torskeholmen

Saken om utvikling av Torskeholmen er trolig en av de viktigste Grimstad må ta stilling til i nær fremtid, og en sak som også i stor grad vil definere hvordan byen vil bli oppfattet i fremtiden av både beboere, tilreisende og turister. Her er opptak fra noen av de tidligere mest sentrale møtene om denne saken, som også viser noe av historikken i saken.


Kommunestyret i Grimstad: Sak 18/10398 "Forslag om reguleringsplan for Torskeholmen"

Kommunestyret vedtok (6.9.22) å sende forslaget om reguleringsplan tilbake for endringer av bl.a. høyder og størrelse på utbyggingen (holmen), før det behandles på nytt av kommunestyret.


Teknisk utvalg i Grimstad, 30. august 2022: Sak 18/10398 "Forslag om reguleringsplan for Torskeholmen"

Ble strømmet og kan nå sees i opptak her.


Orientering til Kommuneplanutvalget om Torskeholmen, 3. februar 2022

Restream/Opptak fra stream fra kommunens web-tv

Jan Willy Føreland, styreleder i Grimstad Eiendomsutvikling AS (GEU) med orientering om arbeidet hittil og om status, og tilbakemedlinger fra kommuneplanutvalgets medlemmer.Om Torskeholmen, 2. februar 2022

Grimstad Næringsforening arrangerte frokostmøte med temaet "Fremtidens Torskeholmen - hva nå?"

Jan Willy Føreland, styreleder i Grimstad Eiendomsutvikling AS (GEU), gav en grundig orientering om arbeidet hittil og om status.Opptak fra Teknisk Utvalg, tirsdag 1. februar 2022:

Det ble gitt en orientering om aktuell status for arbeidet med Torskeholmen av Asplan Viak på vegne av Grimstad Eiendomsutvikling AS.

Orienteringen var ikke annonsert på forhånd. Dette er et opptak fra web-tv sendingen til kommunen.
Om Torskeholmen - opptak fra kommunestyremøte 16.3.21

Dette er et opptak fra direktesendingen av dette Teams-møtet til grimstadpodden på facebook.

GEUs styreleder og nestleder orienterte om status for Torskeholmen for kommunestyrets medlemmer.Formannskapet i Grimstad 10.10.2019 - revidert aksjonæravtale om Torskeholmen

Orientering av GEU om forslag til ny revidert aksjonæravtale om Torskeholmen, og formannskapets vedtak.

Dette er et utdrag fra dette formannskaps-møtet, som ble sendt direkte til videocastweb på facebook.

Den opprinnelige, første, aksjonæravtalen var blitt vedtatt i et lukket formannskapsmøte. Også det formannskapsmøtet ble strømmet til facebook/videocastweb, med unntak av den lukkede delen.Folkemøte om Torskeholmen i Grimstad

Første folkemøte om forslag til utvikling av Torskeholmen, fra biblioteket i Grimstad, 18. desember 2018. Møtet ble strømmet.