Nedenstående opptak fra 20.9.22 vedr. E18 Arendal-Grimstad er det siste møtet med detaljert gjennomgang av denne veistrekningen - og som også foreligger i opptak, før Nye Veier i desember 2022 informerte om at arbeid med dette delprosjektet inntil videre ikke videreføres av budsjett- og kostnadsmessige årsaker.

Selv om det er gått mer enn ett år siden dette møtet, gjøres opptaket tilgjengelig her i tilfelle det fortsatt er av interesse for det bredere publikum.


Dialogmøte, 14. desember 2022

I dette dialogmøtet om E18 Arendal-Grimstad gjorde Nye Veier det klart at man ikke vil gå videre med prosjektet inntil videre. Dette møtet ble ikke filmet/strømmet. Se omtale av møtet og Nye Veiers begrunnelse her (artikkel bak betalingsmur): https://www.gat.no/nedslaaende-e18-nyheter-beklagelig-at-vi-ikke-kom-videre.

E18-prosjektet fra Dørdal-Grimstad har omfattet 8 kommuner og vært gjenstand for omfattende møtevirksomhet. De fleste møtene i styret i det interkommunale planutvalget for E18 ble filmet/strømmet, fra og med de først informasjonsmøtene som Nye Veier holdt i Grimstad og Arendal. Fra 27. februar 2023 er de tidligere nettsidene, som samlet disse opptakene om E18-prosjektet fra Dørdal til Grimstad siden 2017, nå avviklet. Noen opptak er fortsatt tilgjengelige på youtube. Alle opptak er likevel tatt vare på og kan hentes frem ved behov/på forespørsel.


Dialogmøte, 20. september 2022

Om E18 prosjektet Arendal-Grimstad.

Cowi la frem sin siste rapport for Nye Veier AS og underutvalget fra Arendal og Grimstad om mulige besparelser/optimalisering på strekningen, med oppdaterte analyser også av trafikkprognoser etc.

(Opptak fra Teams. Tidvis litt dårlig lyd og dårlig bilde av møtedeltakerne.)

Dette opptaket vil inntil videre fortsatt være tilgjengelig.